Анализи на безопасността

Детерминистични анализи

„Риск Инженеринг” АД е една от водещите компании в България в областта на детерминистичните анализи чрез използване на термохидравлични софтуерни продукти.

Компанията е лицензирана да извършва термохидравлични анализи с използването на RELAP5 / MOD3.3, MELCOR 1.8.5 / 1.8.6 /2.1 и RELAP5 / SCDAP / MOD3.4.

Огромен опит е натрупан в областта на детерминистичните анализи за оценка на структури и компоненти, както и при анализите на механична якост чрез използването на следните софтуерни продукти: SOLVIA, NISA, ALGOR и “PIPE PLUS”.

Основните дейности включват:

  • Проектиране и инженеринг на тръбопроводи на високо рискови обекти, подлежащи на наблюдение съгласно Параграф 35 на Наредба за техническите изисквания към материалите
  • Инспекции на оборудване и тръбопроводи, оценка на остатъчния ресурс, анализ на проектни решения и настройка на опорно-подвесни системи
  • Якостни анализи на статични и динамични натоварвания на тръбопроводи и оборудване

 

Вероятностни анализи на безопасността

Вероятностните анализи на безопасността (ВАБ) са от изключителна важност и са неотменна част от изискваната документация за лицензиране на реакторните установки. С помощта на този тип анализи се постигат различни цели, като основната от тях е доказателство за нивото на безопасност на изследвания обект.

Основната цел на ВАБ, ниво 1 е получаването на качествени и количествени оценки на надеждността на системите и безопасността на технологичния обект, отчитайки както проектните дадености, така и спецификата на експлоатационната практика и действията на оперативния персонал. ВАБ осигурява цялостен модел на поведението на ядрените блокове, като определя най-съществените за безопасността фактори и предлага една структура за приемане на решения, свързани с ядрената безопасност.

Екипът на „Риск Инженеринг” е извършил вероятностни анализи, ниво 1 на всички блокове на АЕЦ „Козлодуй", на Запорожката АЕЦ, на Арменската АЕЦ. Експерти на фирмата са наемани от Международната агенция за атомна енергия да участват в независими проверки (IPSART review missions) на анализи, правени от други фирми за европейски и азиатски атомни електроцентрали.

ВАБ, ниво 2 представлява анализ, който в основата си служи за оценка на реакцията на блока в условията на тежка авария (т.е. след повреда на горивото) и се явява естественото продължение на ВАБ, ниво 1. Другата основна задача на този тип анализи е оценката на радиологичните последствия, която включва анализ на възможните механизми на изхвърляне на радиоактивни продукти на делене, техния състав, количество и енергия. В този смисъл ВАБ, ниво 2 представлява и необходимата предпоставка за разработване на ВАБ, ниво 3, чиято основна задача се явява оценката на последствията върху околната среда и населението (в частност персонала) от възможна тежка авария.

Специфично за приложението на ВАБ, ниво 2 и ниво 3 е, че на база на резултатите от тези анализи могат да се разработват както ръководства за управление на тежки аварии, така и аварийни планове за съответната площадка.

„Риск Инженеринг” АД е разработил самостоятелно няколко проекта по ВАБ, ниво 2 с различен обхват за централи в България и чужбина за блокове тип ВВЕР-440 и ВВЕР-1000. Анализите, които сме изпълнили за нашите клиенти включват реакцията на реакторните установки както на пълна мощност, така и на ниски мощности и спрян блок. Допълнително, в рамките на проекти свързани с ВАБ приложения, сме разработвали опростени модели за оценка на честотата на големите ранни радиоактивни изхвърляния. При разработването на всеки един проект се използват най-новите практики и резултати от различни експерименти. В този смисъл детерминистичните и вероятностните модели, които разработваме отразяват последните утвърдени световни практики.

Всички услуги