Интегрирана система за управление

За първи път Системата за осигуряване на качеството (СОК) на дружеството е сертифицирана от BVQI (понастоящем Bureau Veritas Certification) през 1999 г., за съответствие със стандарт ISO 9001:1994. Впоследствие, във връзка с преработването на стандартите от серията ISO 9000 и влизане в сила на стандарта ISO 9001:2000 се разработва, внедрява и сертифицира Система за управление на качеството за съответствие със стандарта ISO 9001:2000 и по-късно за съответствие с ISO 9001:2008, сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

Надграждайки Системата за управление на качеството с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 (по отношение на околната среда) и BS OHSAS 18001:2007 (по отношение на здравето и безопасността при работа), „Риск Инженеринг” АД разработва и внедрява Интегрирана система за управление (ИСУ), с което цели да постигне и да демонстрира добра резултатност спрямо опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа чрез въвеждане на мерки за контрол на въздействието върху околната среда на своите продукти и услуги и чрез управление на рисковете за здравето и безопасността при работа. ИСУ на „Риск Инженеринг” АД е сертифицирана от LRQA през януари 2012 г.

Процесите необходими за ИСУ на „Риск Инженеринг” АД и приложими в Организацията са разделени на два основни типа:

А) Процеси на управлението:

 •  Стратегическо управление;
 •  Управление на човешките ресурси.

Б) Процеси, описващи основните дейности:

 •  Процес на проектиране/разработване;
 •  Управление на проект (обект);
 •  Поддържане на промишлени обекти и обекти на техническата инфраструктура;
 •  Изграждане, монтаж, ремонт и експлоатация на енергийни съоръжения;
 •  Търговска дейност и маркетинг;
 •  Закупуване на оборудване, материали и услуги;
 •  Обследване на енергийна ефективност в промишлени системи и сертифициране на сгради по отношение на енергийна ефективност;
 •  Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ;
 •  Управление на аспектите оказващи въздействие на околната среда;
 •  Управление на здравето и безопасността при работа.

Документацията на Интегрираната система за управление на „Риск Инженеринг” АД се състои от следните видове документи, касаещи качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа:

 •  Наръчник на ИСУ;
 •  Документирани процедури изисквани от стандартите: за управление на документите и записите, за управление на околната среда, за управление на здравето и безопасността при работа, за вътрешни одити и за управление на несъответстващ продукт, коригиращи и превантивни действия;
 •  Инструкции;
 •  Схеми на процесите, за осигуряване на планиране, функциониране и ефикасно управление на процесите;
 •  Форми, създадени с цел ефикасно документиране на резултатите от дейностите;
 •  Правилник за организацията и дейността на „Риск Инженеринг” АД, описващ структурата на Организацията, функциите и задачите на нейните подразделения;
 •  Длъжностни характеристики, регламентиращи изискванията за квалификацията, отговорностите, правомощията и взаимодействията на персонала;
 •  Записи по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Наръчникът на ИСУ запознава служителите и клиентите на „Риск Инженеринг” АД с принципите за установяване, поддържане и управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа във всички дейности на Организацията в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. В него се разглежда Интегрираната система за управление от гледна точка на политиката по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, измеримите цели и необходимите документи за тяхното реализиране, като се прави позоваване на процедури от ИСУ, на схематично представените процеси или други документи на Организацията, касаещи качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Документираните процедури на осигуряват контролирането на цялата документация и данни, свързани с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007 и на документите с външен произход. На контрол подлежат документите в процес на разработване по открити проекти – технически задания, технически отчети, проектна документация, чертежи и т.н. Преди използването на данните или издаването на документите те се преглеждат и одобряват от квалифициран и упълномощен персонал за адекватност и достатъчност.

Усилията на висшето ръководство и персонала на „Риск Инженеринг” АД са насочени към точното спазване на изискванията на клиента, отнасящи се до качеството на продукта/услугата предоставяни от фирмата, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа, с цел постигане на неговата пълна удовлетвореност. Непрекъснато се оценява процеса на работа и се търсят начини за неговото подобрение, чрез използването на измерими показатели.

Ръководството на „Риск Инженеринг” АД декларира своите ангажименти към внедряването и поддържането на Интегрираната система за управление, както и за непрекъснатото усъвършенстване на нейната ефективност, като в това въвлича всички служители на компанията.

 

Политика по качество, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Декларацията на Ръководството