Онлайн услуги

Безопасност и риск анализи

Вероятностни анализи на безопасността

Вероятностните анализи на безопасността (ВАБ) са от изключителна важност и са неотменна част от изискваната документация за лицензиране на реакторните установки. С помощта на този тип анализи се дават доказателства за нивото на безопасност на изследвания обект.

Основната цел на ниво 1 на вероятностните анализи е получаването на качествени и количествени оценки на надеждността на системите и безопасността на технологичния обект, отчитайки както проектните дадености, така и спецификата на експлоатационната практика и действията на оперативния персонал. Вероятностните анализи осигуряват цялостен модел на поведението на ядрените блокове, като определя най-съществените за безопасността фактори и предлагат структура за приемане на решения, свързани с ядрената безопасност.

Екипът на „Риск Инженеринг” АД е извършил вероятностни анализи, ниво 1 на всички блокове на АЕЦ „Козлодуй", на Запорожката АЕЦ, на Арменската АЕЦ. Експерти на компанията са наемани от Международната агенция за атомна енергия да участват в независими проверки (IPSART review missions) на анализи, правени от други фирми за европейски и азиатски атомни електроцентрали.

Вероятностни анализи ниво 2 представляват анализи, които в основата си служат за оценка на реакцията на блока в условията на тежка авария (т.е. след повреда на горивото) и се явяват естественото продължение на ниво 1 на вероятностните анализи. Другата основна задача на този тип анализи е оценката на радиологичните последствия, която включва анализ на възможните механизми на изхвърляне на радиоактивни продукти на делене, техния състав, количество и енергия. В този смисъл ниво 2 представлява и необходимата предпоставка за разработване на ниво 3 на вероятностните анализи, с основна задача оценката на последствията върху околната среда и населението (в частност персонала) при тежка авария.

Специфично за приложението на ниво 2 и ниво 3 на вероятностните анализи е, че на база на резултатите от тези анализи могат да се разработват както ръководства за управление на тежки аварии, така и аварийни планове за съответната площадка.

„Риск Инженеринг” АД е разработил самостоятелно няколко проекта за вероятностни анализи ниво 2 с различен обхват за централи в България и чужбина, включващи реакцията на реакторните установки както при работа на пълна мощност, така и на ниски мощности и при спрян блок. В рамките на проекти, свързани с приложенията на вероятностните анализи, са разработени опростени модели за оценка на честотата на големите ранни радиоактивни изхвърляния. При разработването на всеки проект се използват най-новите практики и резултати от различни експерименти. В този смисъл детерминистичните и вероятностните модели, които разработваме, отразяват последните утвърдени световни практики.

Направи запитване
Технически обосновки на безопасността

„Риск Инженеринг” АД е водеща компания в разработването на технически обосновки на безопасността за атомни централи. Този вид разработки могат да се разделят на:

  • обосновка на безопасността за издаване на лиценз за експлоатация на ядрена централа;
  • обосновка на безопасността за отразяване на отделни мерки или комплекс от мероприятия за повишаване на безопасността на ядрен блок.

Компанията е разработвала обосновки на безопасността за реактори с вода под налягане и съоръжения за съхраняване на радиоактивни материали. Разработени са множество обосновки на безопасността за реконструкции и модернизации на системи и компановки на ядрени централи.

 

Направи запитване
Оценка и управление на експлоатационния риск

Оценка и управление на експлоатационния риск

„Риск Инженеринг” АД играе водеща роля при оценката и управлението на безопасността при експлоатацията на атомни електроцентрали.. За оценка на риска и безопасността се прилагат успешно, както детерминистични, така и вероятностни подходи. За целта разполагаме с всички най-съвременните средства, необходими за извършване на детерминистични и вероятностни анализи.

Оценката на риска обхваща пълния спектър от вътрешни (разкъсвания на тръбопроводи, загуба на охлаждане, загуба на захранване, вътрешни наводнения и др.) и външни събития (бури, външни наводнения, земетресения и др.).

Направи запитване
Пожарни анализи

„Риск Инженеринг” АД има дългогодишен професионален опит в изпълнението на анализи и проекти в областта на пожарната безопасност на ядрени централи. Опитът на фирмата в тази област включва извършването на: • Детерминистични анализи на опасността от пожар • Анализи на риска от пожар с отчитане на измененията в нормативната уредба • Анализ на безопасността от задействане на системи при пожар на БЩУ • Ограничаване на разпространението на пожара през вентилационните канали • Подобряване на огнеустойчивостта на пожарните врати • Пасивни мерки за пожарна защита чрез разделяне на помещения, защита на въздуховоди, обособяване на нови помещения, и др. Специалистите от „Риск Инженеринг” АД имат натрупан повече от 15-годишен опит в инженеринг, включващ доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на врати, огнепреградни клапи към вентилационните системи и други видове средства за уплътняване на кабелни канали и отвори.

Направи запитване

Сеизмика и екстремни натоварвания

Сеизмични анализи и проектиране

Риск Инженеринг има отличен опит за извършване на сеизмични анализи, проектиране, укрепване и инструментиране на инженерни обекти. Услугите, които извършваме са в целия диапазон на сеизмичните анализи, като се започне от предпроектни проучвания (избор на площадка, сеизмичен хазарт, сеизмични характеристики за проектиране), линейни и нелинейни динамични анализи и проектиране на сеизмоустойчиви сгради и съоръжения, сеизмично укрепване на съществуващи сгради и съоръжения и сеизмично инструментиране (включително известяващи системи). Риск инженеринг е разработил голям брой проекти за сеизмичен анализ и укрепване на атомни централи и язовири, оценките са както детерминистични, така и вероятностни. Разполагаме със специализиран софтуер за сеизмични анализи (LS-DYNA, SOLVIA, SASSI, SHAKE, EQRISK, GEOSTUDIO) и дългогодишен опит в анализ на инженерни съоръжения.

Направи запитване
Анализи за екстремни натоварвания

„Риск Инженеринг” АД извършва анализи и проектиране за редки и екстремни натоварвания, като екстремен вятър, екстремен сняг, високи води, различни видове взривни въздействия. „Риск Инженеринг” АД е една от малкото кампании в света, която има собствена методика, преминала през многобройни международни проверки, за анализ на безопасността на съоръжения с голям вторичен риск при удар на голям пътнически или военен самолет. Ние разполагаме с проверени модели на почти всички големи търговски самолети, с които сме провели анализ на голям брой съоръжения – язовири, защитни диги, атомни централи. „Риск Инженеринг” АД извършва анализи за определяне на граничната носимоспосбност на критични съоръжения като големи язовири и атомни централи.

Направи запитване
Моделиране и анализи на сложни конструкции

Предлагаме различни инженерингови услуги, свързани с изграждането, реконструкцията и оценката на инженерната сигурност на сложни строителни конструкции в енергетиката и промишлеността, в т.ч.: - Моделиране на сложни и отговорни строителни конструкции, като атомни електроцентрали, хранилища за отработено ядрено гориво, язовирни стени; - Числени анализи на напрегнатото състояние на отговорни конструкции вследствие на механични, термични и комбинирани въздействия; - Оценка на надеждността на отговорни строителни конструкции, подложени на тежки натоварвания предизвикани от природни феномени - земетресения, бури, наводнения, пожари и др.; - Оценка на надеждността на отговорни строителни конструкции, подложени на тежки натоварвания от техногенен произход – падане на самолет, взривна вълна, камшичен удар от разкъсване на тръбопроводи, падане на летящи отломки; Разработване на техническата и работна документация, необходима за изграждането и реконструкцията на строителните конструкции.

Направи запитване

Оптимизация на експлоатацията

Управление на конфигурацията

Управлението на конфигурацията (УК) е интегриран управленски процес, който осигурява съответствие между проектните изисквания, физическата конфигурация и документите на централата и поддържа това съответствие през целия жизнен цикъл на централата. Внедряването на този процес в една ядрена централа гарантира, че: (а) конструкциите, системите и компонентите (КСК) на централата и компютърния софтуер са в съответствие с проектните изисквания и, че (б) физическите и функционални характеристики на централата са точно отразени в документацията на централата. „Риск Инженеринг” АД, възоснова на богатия си опит и познания в областта на ядрената енергетика, успешно е изпълнявала проекти за управление на конфигурацията за АЕЦ с реактори с вода под налягане. Специалисти на компанията са консултанти на МААЕ по внедряването на управление на конфигурацията за АЕЦ. При разработването и внедряването на системи за управление на конфигурацията „Риск Инженеринг“ АД е изпълнявала следните дейности: - Структуриране на процесите по управление на конфигурацията;; - Разработване на програми, процедури и инструкции за управление на конфигурацията; - Проектиране на информационни системи за управление на конфигурацията; - Помощ при внедряването на системи за управление на конфигурацията; - Оценка на ефективността на управление на конфигурацията; - Обучение.

Направи запитване
Оценка на остатъчния ресурс

„Риск Инженеринг” АД разполага с експерти и технологии за изготвяне и въвеждане на програми за управление на ресурса, както и за оценка и оптимизиране на свързаните с тях дейности: • Оценка на целостта на оборудването и съответствието с нормативните изисквания, вкл. термохидравлични и якостни анализи; • Оценка на резултатите от контрола без разрушаване и анализ на дефектите; • Експертна оценка на инциденти, аварии и откази на конструкции, системи и компоненти; • Организация на контрола без разрушаване и поддръжката, вкл. изготвяне на графици и програми, подбор на оптимизирани методи за контрол, въвеждане на мерки за повишаване на достоверността на контрола и оптимизация на ремонтните дейности; • Оценка на механизмите на деградация и прогнозиране на остатъчния ресурс на структури, системи и компоненти; • Определяне и въвеждане на дейности по управление на ресурса, вкл. модернизация и оптимизация, контрол на стареенето и системи за наблюдение; • Въвеждане на методи и/или системи за подготовка и управление на информационна база данни.

Направи запитване

Проектиране и разработка на системи за управление

Разработка на софтуер за системи за контрол и управление

„Риск Инженеринг” АД има дългогодишен професионален опит в използването на компютърна и микропроцесорна техника за автоматизация на технологични процеси в области на енергетиката. Една от дейностите, на които дружеството отделя особено внимание, е проектирането и изграждането на компютърно базирани информационни и управляващи системи и софтуер свързан с тях, производство на цели системи под ключ, а така също и разработката на специфичен хардуер и софтуер по заявка на клиенти. Разработени от „Риск Инженеринг” АД системи работят в момента в атомните и конвенционалните електроцентрали в България. Пример за такива разработки са Системата за индикация на параметрите за безопасност (SPDS), Системата за контрол на критичните параметри (PAMS), Изграждането на връзка за обмен на данни на тези системи с Центъра за управление на авариите в АЕЦ „Козлодуй” и др.

Направи запитване
Разработка на информационни системи

„Риск Инженеринг” АД предлага разработването на комплексни информационни системи за почти всички аспекти на дейността на атомни и топлоелектроцентрали. Такива системи са Информационната система за организация на експлоатационна дейност (част от внедряването на концепцията за Управление на конфигурацията), Географска информационна система и други. Специалистите на „Риск Инженеринг“ АД притежават квалификация в следните области на разработването и внедряването на комплексни информационни системи: - Анализ на изискванията; - Разработване на детайлна спецификация; - Проектиране и разработка; - Тестване; - Внедряване; - Поддръжка.

Направи запитване
Разработка на симулатори и пълномащабни тренажори

„Риск Инженеринг” АД има значителен опит в надстройката на симулатори за ядрени и топлоелектрически централи, разширяване на обхвата на симулиране, както и поддръжката и експлоатацията на симулатори. Нашият опит е изграден в сътрудничество с водещи производители на симулатори в САЩ и Европа. Консултантските услуги, предоставяни от дружеството, покриват целия обхват на симулационния процес и необходимите анализи, планиране, проектиране, изпълнение, настройка и тестване. Особености на нашия подход към обновяването, експлоатацията и поддръжката на симулатори е взаимодействието между проектиране и анализ на системите, опита от експлоатацията, инженерните симулации и симулациите в реално време, провеждани за цялостното разбиране на поведението на симулираната система. Нашият екип е специализиран във всички аспекти на математическото моделиране за постигане на най-добрите инженерни симулации и тренажори в реално време: - Симулация на хидравлични и топлинни потоци, включително двуфазна многокомпонентна термохидравлика в състояние на неравновесие за ядрени и топлоелектрически блокове; - Физика на активната зона; - Радиационен мониторинг и оценка на източника; - Моделиране на процесите на горене и димни газове в пещи на природен газ и въглища за топлоцентрали и други електрогенериращи мощности; - Турбини и други системи от баланса на централите; - Контрол и автоматизация на процеса, графичен потребителски интерфейс за цифрови системи за контрол; - Електрическо оборудване и системи за електрическата мрежа; Реплика на контролната зала, съоръжения за инструктора на симулатора, електрозахранване и проектиране на компютърния комплекс на симулатора.

Направи запитване

Обучение по ВВЕР технологии (КОРОНА Академия)

Представяне на Корона Академия

КОРОНА Академия е инициатива на 9 организации от 7 европейски страни, организирани на основата на споразумение за сътрудничество. Тя се управлява от партньори от Белгия, България, Германия, Испания, Русия, Унгария и Чехия. Партньорите имат дългогодишен опит във ВВЕР технологиите и ядрените обучения. Те представляват университети, научни институти, инженерни фирми и ядрени оператори.
КОРОНА Академия предлага обучения по ВВЕР технологии и ядрени приложения. Таргет групата включва:

1. Персонал на АЕЦ зает с управление, ремонт, експлоатация, техническа поддържа и управление на безопасността, професионалисти от инженерни и научни организации, регулиращи органи, организации осигуряващи техническа поддръжка (TSO), извеждане от експлоатация, радиоактивни отпадъци и отработило гориво, ядрена безопасност и радиационна защита, инструктори
2. Неядрени специалисти (машинни, електро-, КИП, химични инженери и др.) изпълняващи дейности в ядрената област,както и всички доставчици и контактори в областта на ядрената безопасност и ядрените приложения. Обучението ще е полезно за професионалисти, работещи в области като строителство, физическа защита, държавни служители, учители, журналисти и др.
3. Студенти в ядрени и неядрени дисциплини

Ние предлагаме:

Краткосрочни и дългосрочни курсове на обучение в широк обхват
Курсове, осигуряващи значително повишение на вашата академична и професионална квалификация
Курсове, които могат да бъдат ориентирани към вашите специфични нужди
Курсове, проведени от водещи професионалисти в областта

Формите на обучение включват теоретично и практическо обучение. Някои от курсовете се предлагат и във формата на електронно обучение. Разработени са на базата на CLP4NET (поддържана от МААЕ). Специално внимание се обръща на обучението по култура на безопасност.
Курсовете се провеждат на английски или руски език (или местния език по предварителна уговорка). Обучаемите получават учебните материали, които включват наръчник на обучаемия, презентации и въпросник за препитване.

Курсовете се провеждат преимуществено в институцията на обучаващия, която ясно е посочена за всеки от курсовете поради възможността за използване на специализирани лаборатории и оборудване и възможността за провеждане на практически упражнения.
Обучаемите получават сертификат за преминало успешно обучение.

Повече информация за предлаганите курсове, всеки от които може да бъде организиран при проявен интерес, може да се намери в приложените информационни брошури.

Контакти:
www.corona2.eu; Marinela.ilieva@riskeng.bg; Vmkosheliev@mail.ru

Направи запитване
Управление на ядрените знания
Управление на ресурса в ядрени централи с ВВЕР реактори
Основи на инфраструктурата на програма за изграждане на ядрена централа
Концепции за безопасност на ядрени централи
Обучение на работници по радиационна защита
Еволюция на ВВЕР реакторите (III-то поколение)
Въведение в АЕЦ с ВВЕР реактори
Култура на безопасност
Умения на супервайзорите и обходи
Лидерство при аварийни ситуации
Радиационен мониторинг
Управление на тежки аварии в ядрени централи с ВВЕР реактори

Обучение

Разработка на курсове за обучение за лицензиране на учебни центрове

„Риск Инженеринг” АД разработва курсове за обучение в областта на радиационната защита, култура на безопасност, неутронна защита, човешки фактор, извеждане от експлоатация, управление на ядрено гориво, лицензиране и др. На базата на натрупания опит от участието в стотици проекти в областта на ядрената и конвенционалната енергетика, експертите от „Риск Инженеринг” АД оказват необходимата консултантска помощ на държавни ведомства при разработването на редица нормативни документи (наредби, ръководства, методики и др.), регламентиращи легитимната работа на енергийните обекти.

Направи запитване
Обучение по технология на АЕЦ

Представя се обща информация за технологията на АЕЦ, която се използва при преглед на лицензионните дейности при изграждане на централа. Обучението дава общи познания за извършване на преглед на безопасността на заявленията за издаване на лицензи за проектиране и изграждане или за лиценз за експлоатация като сравнява изискванията в Европа, САЩ и Русия. Съдържанието на курса за обучение следва съдържанието на NRC Reg Guide 1.206 за Техническа обосновка на безопасността. При подготовката на материалите за обучение се използват документи по темата издадени от МААЕ, US NRC, ПНАЕ Г, Европейски изисквания и приложими нормативни документи на страната. Разглеждат се следните теми: - Преглед на технологии за АЕЦ; - Методика за оценка на тръжни документи (сравнителен анализ на технологии за АЕЦ).

Направи запитване
Обучение по култура на безопасност

Целите на обучението включват задълбочено разбиране на ролята на всеки в осигуряването на ядрена безопасност, възможности за повишаване на ефективността при провеждане на дейностите, обмяна на опит от експлоатацията и проектирането. Обучението по култура на безопасност се базира на референтни документи на МААЕ. Тема 1: Повишаване на културата на безопасност. Тема 2: Значимост на безопасността при прилагане на процедурите.

Направи запитване
Обучение за управление на ядрените знания

Управлението на ядрените знания е интегриран, систематичен подход, прилаган към всички етапи на цикъла на ядреното знание, включващ неговата идентификация, споделяне, запазване, разпространение, предаване и опазване. Това е предизвикателство не само пред компаниите в ядрения сектор, а и пред нациите, отговорни за безопасното, сигурно и устойчиво използване на ядрените знания. Курсовете, които могат да се проведат, засягат следните теми: - Курсове по управление на ядреното знание за регулиращите органи; - Курсове по енергийно управление за регулиращите органи; - Курсове по намаляване на риска; - Трансфер на знания при продължителна експлоатация.

Направи запитване

Индустриален дизайн

Екстериорен дизайн
Интериорен дизайн

Интериорният дизайн е архитектурно и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява най-благоприятна среда за работа и почивка. Ние ще Ви предложим цялостна концепция за решението на интериора, в цялостно завършена естетическа форма.

Направи запитване
Продуктов дизайн

Продуктовият дизайн е процес, по време на който чрез генериране и развиване на иновативни идеи се създава нов продукт. Успешният продуктов дизайн съчетава креативност, функционалност и технология. Създаването и реализирането на продукт е един изключително сложен процес, където дизайнът е малка част от целият цикъл. Въпреки това, дизайнът играе съществена роля когато става въпрос дали един продукт е успешен или не. Дизайн процесът се състои от няколко основни фази: Фаза Планиране, Фаза Проучване, Идейна Фаза, Фаза Реализация и Фаза Презентация. Ние като специалисти в сферата на продуктовия дизайн сме запознати основно с целия процес. Още повече, стремим се да бъдем винаги в час с новите технологии, материали и тенденции, за да можем да гарантираме качествен, функционален, оригинален и екологичен продукт.

Направи запитване
3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и МАКЕТИРАНЕ

Един от основните начини за презентация на дизайн проект преди неговото изпълнение е чрез генериране на фотореалистични изображения, или създаване на физически модели, макети и прототипи. 3D визуализациите и макетите са от изключително голямо значение, тъй като дават ясна визуална представа за крайния дизайн, независимо дали се отнася до продуктов, интериорен или екстериорен дизайн. Независимо, дали сте професионалисти в областта на дизайна или архитектурата, или просто желаете да визуализирате реалистично Вашите идеи, ние предлагаме качествени 3D визуализации на частни домове и вили, офиси, магазини, барове, ресторанти, хотели, продуктов дизайн и други. Също така предлагаме екстериорни визуализации на частни къщи, вили, хотели, търговски обекти, както и на цели комплекси. Въпреки, че 3D визуализациите до голяма степен са заменили традиционното макетиране, то остава незаменим способ за реалистично и пространствено визуализиране на всяко ново дизайн решение. Именно поради тази причина, ние предлагаме изработка на макети по зададен дизайн.

Направи запитване
3d лазерно сканиране на индустриални обекти

Проектиране, изграждане и надзор на инженерни обекти

Управление на проекти

„Риск Инженеринг” АД изпълнява услуги по управление на проекти, включително проекти, финансирани по европейски програми. Тази дейност включва подпомагане работата на Възложителя, както и представляването му пред заинтересованите държавни и общински служби в цялостния процес на подготовка и/или изпълнение на инвестиционното намерение (инвестиционния проект). Дейността може да обхваща целия период на реализация на проекта/инвестиционното намерение (от подготовката, през проектирането и изпълнението, до въвеждането в експлоатация) или някои части от него. Тя може да включва следното: - Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране - Подготовка на тръжни книжа, оценката на офертите и избор на участниците в инвестиционния проект – Проектант, Строител, Консултант, Доставчик на машини и съоръжения - Контрол и управление изпълнението на Инвестиционния проект, контрол и управление процеса на реализация на проекта (на строителството и/или монтажа), контрол и управление процеса на въвеждане в експлоатация - Представителство на Възложителя пред финансиращата институция, съставяне на междинни и заключителни доклади и отчетни документи за нуждите на финансиращата институция

Направи запитване
Предпроектни проучвания и оценка на въздействието върху околната среда

"Риск Инженеринг" АД извършва предпроектни проучвания за изграждане на всички видове енергийни обекти – ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, централи на възобновяема енергия и т.н. Предпроектните проучвания включват избор и оценка на площадка за изграждане на съоръжението, оценка за съвместимост или оценка за въздействие върху околната среда, подробни устройствени планове, анализи и оценки за присъединяване към мрежите/услугите на инфраструктурата, икономически анализи за целесъобразност на инвестициите, подбор и оценка на доставчици, логистични схеми, графици за реализация и т.н. Дружеството има завършени редица предпроектни проучвания/анализи – голяма част от тях са вече реализирани проекти, например ВЕИ инсталации.

Направи запитване
Инженер от страна на Възложителя или Инвеститора

Инженер от страна на Възложителя или Инвеститора за надзор на работата на площадката

Направи запитване
Консултантски услуги по ЗУТ и ФИДИК

„Риск Инженеринг” АД извършва консултантски услуги, в т.ч. всички дейности на Консултант по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изпълняване на функциите на „Инженер” по договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти (ФИДИК) „Риск Инженеринг” АД притежава лиценз № ЛК-000164 да извършва оценки на съответствието на инвестиционните проекти и/или да упражнява на строителен надзор. Лицензът е издаден от Министъра на регионалното развитие на основание чл.166, ал.2 от Закона за устройство на територията. Експерти на компанията имат сертификат за преминато обучение по договорните условия на ФИДИК.

Направи запитване
Изграждане на нови енергийни обекти

„Риск Инженеринг” АД предоставя следните услуги в областта на разработването на нови ядрени проекти: - лючова подкрепа при вземане на решения, включително дейности по избор на площадка, оценка на ядрената технология - азработване на Идеен проект, предпроектни проучвания и технико-икономически анализи, програмно планиране и осигуряване - збор на доставчик и оценка на подизпълнителите на доставчика Разработване на технико-икономически анализи за нови големи ядрени проекти, включващи: - Анализи на технологията - Технически анализи - Икономически модели - Финансови схеми - Подход при договаряне - Оценка на разходите по проекта - Съставяне на графици - Оценка на риска Консултантски и инженерингови услуги, както и услуги за подпомагане при лицензиране на всички етапи на нови ядрено-енергийни проекти с реактори с вода под налягане от трето и трето-плюс поколение: - Избор на площадка - Оценки на въздействието върху околната среда - Подготовка на тръжна спецификация и тръжни процедури - управление на оценката на тръжните оферти - Преглед на проектно-конструкторската документация и осигуряване на съответствие с националното законодателство - Управление на разходите и рекламациите по проекта - Строителен надзор - Осигуряване на пълно съответствие с най-новите национални и международни изисквания за безопасност и добрите международни практики - Разработване на програма за управление на качеството - Разработване на програми за обучение - Управление на доставки

Направи запитване
Изграждане на обекти „до ключ"

„Риск Инженеринг” АД извършва услугата пълен инженеринг - цялостно изграждане на обекти „до ключ” – проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обслужване и поддръжка. Обединяването на всички дейности по изграждането на обектите в една услуга осигурява по-изгодни финансови условия за възложителя. Нашите експерти оказват необходимото съдействие пред съответните общински и държавни организации, като в крайна сметка всичко това води до съкращаване на сроковете за изпълнение на обекта.

Направи запитване
Проектиране, доставка и строителство

„Риск Инженеринг” АД разработва комплексни инвестиционни проекти, обхващащи всички необходими части/специалности на проекти в енергийния сектор – ядрена енергетика, конвенционална-/топло-енергетика, хидроенергийния сектор, възобновяеми енергийни източници (вятърни електро-генераторни паркове и фотоволтаични електрически централи), когенарационни мощности. „Риск Инженеринг” АД участва в разработката на проектите за нуждите на програмата за модернизация на АЕЦ „Козлодуй” блокове 5 и 6, изпълнена в периода 1997 - 2005 г. Един от най-мащабните и комплексни проекти, в които дружеството е участвало, е инвестиционният проект по договор за Изграждане (доставка и монтаж на съоръжение и оборудване) на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, изпълнен в периода 2009 - 2012 г. Проектът обхваща комплексно проектиране на промишлена инсталация за очистване на серния двуокис от димните газове на котлите на блоковете. „Риск Инженеринг” АД разработи по-голямата част техническите и работните проекти за инсталацията. Проектите, изпълнени от „Риск Инженеринг” АД, са свързани с изграждането на строителни обекти при пълен инженеринг, включващ проектиране, доставки, строителство и монтаж, пусково-настроечни работи и въвеждане в експлоатация.

Направи запитване
Инвестиционни проекти

„Риск Инженеринг” АД планира и разработва собствени инвестиционни проекти. За целта се извършват необходимите проучвания, оценки на ефективността и целесъобразността на проекта, разработват се съответните модели за финансиране (собствени и привлечени средства), разработва се проектната документация, планира се и реализацията на проекта и неговата бъдеща експлоатация.

Направи запитване
Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти

„Риск Инженеринг” АД притежава богат опит при проектирането и изпълнението на реконструкции и модернизации на съществуващи енергийни и промишлени обекти. В последните години „Риск Инженеринг” АД участва в извършените модернизации на крупни енергийни обекти, като АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица изток 2”, ТЕЦ „Русе”, ТЕЦ „Република”, ВЕЦ „Студен кладенец” и др. Компанията притежава необходимия експертен потенциал за разработването на всички проектни части, необходими за цялостна реконструкция и модернизация на енергийни и промишлени обекти.

Направи запитване
Енергийна ефективност

„Риск Инженеринг” АД извършва енергийни одити на сгради и промишлени инсталации, за което притежава съответните сертификати. Компанията има сертификат и по „Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика“ (BEECIFF) към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тази програма е насочена към насърчаване на устойчивите енергийни решения за Малките и средни предприятия.

Направи запитване
Екологични проекти

„Риск Инженеринг” АД проектира и изгражда инсталации, свързани с подобряване екологичните характеристики на енергийните съоръжения и по-специално: • Сероочистваща инсталация (СОИ) за очистване на серните окиси от изходящите димни газове на енергийните парогенератори, които използват за гориво въглища; • Електрофилтри – електростатично очистване на димните газове от пепел; • Депа за опасни и битови отпадъци, генерирани при експлоатацията на енергийните обекти; Проекти в областта на опазване чистотата на въздуха.

Направи запитване
Доставки

„Риск Инженеринг” АД осигурява енергетично оборудване и резервни части от внос чрез добре развита мрежа от контрагенти в Европа, САЩ, Русия, Украйна, Китай, Турция, Сърбия. Търговският отдел участва и в инженерингови разработки на дружеството при осъществяване на проектно-инженерингова дейност с реализация на вноса на основно оборудване от чуждестранните партньори-производители.

Направи запитване
Ремонт и поддръжка

„Риск Инженеринг” АД извършва ремонт и поддръжка на енергийни обекти с помощта на човешкия ресурс и оборудване на свързани компании, в т.ч.: Демонтаж на машини, мрежи и оборудване - Ремонт на електрически съоръжения - КИП и А, включително монтаж, ремонт и настройка на системи за автоматично управление - Електрообзавеждане - Термична изолация - Дефектоскопия Поддръжка на машини, приспособления и оборудване за: - Енергетични съоръжения - Ел.двигатели и ел. приспособления - КИП и А и системи за автоматично управление - Товароподемна техника - Компресорни и дизелни агрегати Открити разпределителни уредби 110 kV

Направи запитване

Експлоатация и поддръжка на енергийни съоръжения

Инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

„Риск Инженеринг“ АД експлоатира и извършва техническа поддръжка на 6 MWe инсталация за комбинирано производство на топло- и електроенергия. Компанията ни разполага с висококвалифицирани и обучени специалисти, отговарящи както за нормалната експлоатация, така и за ремонтните дейности по съоръженията. Спецификата на такава технология за комбинирано производство изисква смяна на масла, филтри, свещи, ремъци и антифриз по строго определен от производителя график. Благодарение на инсталираната система за онлайн мониторинг, нашите техници съумяват своевременно да регистрират и съответно да реагират адекватно при възникнал проблем.

Направи запитване
Фотоволтаични електрически централи

„Риск Инженеринг” АД експлоатира и извършва техническа поддръжка на 13MW соларни паркове. Групата за техническа поддръжка е съставена от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит. Техническото обслужване се извършва по собствена програма за периодична проверка и оценка на рисковете. Коефициента на използване на нашите съоръжения е изключително висок с годишно аварийни прекъсвания под 1%. Мониторингът и охраната на съоръжения се извършват онлайн, мобилни екипи са на разположение ежедневно 24 часа.

Направи запитване

Търговия и маркетинг

Секторни търговски анализи

"Риск Инженеринг" АД предлага на своите клиенти изготвяне на секторни търговски анализи, включващи информация за състоянието на конкретния секторен пазар и тенденциите за неговото развитие. Тези анализи се основават на наблюдение на бизнес тенденциите в отделния сектор и влиянието на отделните фактори като конкурентост, институционална среда, цени, антиконкурентни практики и други. Въз основа на събраните и обобщени данни на клиента се предлага изчерпателна картина за състоянието на конкретния пазар и се предоставят изводи и препоръки за подобряване на конкурентната му среда в съответния браншови сектор.

Направи запитване
Инвестиционно консултиране

Компанията предлага цялостно консултиране на всички етапи от инвестиционния процес: Анализ и проучване на конкретни пазари; Предпроектни проучвания; Изготвяне на концепции и бизнес план; Идентифициране на източници на финансиране; Изготвяне на идеен проект; Прогнозни бюджети; Оценка на риска.

Направи запитване
Технико – икономически анализи

"Риск Инженеринг" АД предлага на своите клиенти изготвяне на Техническо–икономически анализи, основаващи се на: идентифициране потенциалните ограничения по отношение на техническите и икономическите аспекти на проекта; оценка и анализ на съществуващата нормативна и управленческа база. В резултат на това ние изготвяме ситуационен анализ и предложение за конкретни решения и стратегически стъпки.

Направи запитване
Маркетингови проучвания

Чрез извършването на експертни маркетингови проучвания ние активно подпомагаме нашите клиенти в процеса на вземане на адекватни маркетингови решения. Систематичният ни подход към тази прагматична задача, която стои пред всеки бизнес ни дава възможност да предложим на нашите клиенти изготвянето на маркетингови проучвания относно следните сфери на дейност: Определяне характеристиките на настоящите пазари на фирмата или тези, към които проявява интерес; Оценка на пазарния потенциал; Идентифициране и анализ на пазарния дял; Анализ на конкурентната среда; Анализ на продажбите и пазарния потенциал; Определяне на тенденциите в развитието на бизнеса; Разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози и стратегии; Проучване на позиционирането на фирмените и конкурентните продукти/услуги на пазара; Анализ на ценови нива; Пазарни тестове на съществуващи и нови продукти.

Направи запитване
Търговски и маркетинг стратегии

Компанията предлага изготвяне на позиционен анализ и обвързването му с конкретни маркетингови стратегии за достигане на поставените от клиента маркетингови цели. Посредством разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни търговски и маркетингови стратегии; изготвяне на анализ на пазарните тенденции и идентифициране на възможностите за оползотворяването им на база стратегически приложими дейности; предложения за конкретни търговски дейности целящи привличане на подходяща потребителска група, анализ на удовлетвореността на клиентите;стратегии за диверсификация на продукти и пазари.

Направи запитване
Проектно консултиране по международни и европейски програми

"Риск Инженеринг" АД предлага на своите клиенти следните дейности: - Предпроектно проучване за допустимост на проектните предложения и на кандидатите съгласно изискванията на финансиращата институция,създаване на структурирана инвестиционна идея от желанието за инвестиция на клиента и проучване на възможностите за нейното финансиране, детайлно определяне на параметрите на проекта; - Разработване на инвестиционния проект включващо: попълване на документите за кандидатстване, изготвяне на прогнози относно приходите и финансовите резултати вследствие на изпълнение на проекта; определяне и подготовка на времевия график на дейностите по изпълнение на проекта, калкулиране на разходите и разработване на бюджета, консултиране относно вида на съпътстващите документи,разработване, управление и допълване на тръжната документация за избор на доставчик/доставчици,провеждане на процедурата за избор на доставчик/доставчици и консултиране в процеса на оценка на офертите, изготвяне на процедура за оценка на офертите и подготовка на протоколи от работата на оценителната комисия, подготовка на документи за авансово плащане по проекта; - Услуги след одобряване на проекта: консултиране на документалното и фактическо изпълнение на одобрения проект с цел клиентът да може да получи успешно безвъзмездната си помощ; подготовка на финален финансов и технически отчет.

Направи запитване

Консултантски услуги

Предпроектни проучвания
Разработка на технико-икономическа обосновка
Разработване на стратегии и прогнози за развитие на енергетиката
Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Консултации при избор на оборудване

Инженерни анализи

Термохидравлични анализи

„Риск Инженеринг” АД е една от водещите компании в България в областта на детерминистичните анализи чрез използване на термохидравлични софтуерни продукти. Компанията е лицензирана да извършва термохидравлични анализи с използването на RELAP5 / MOD3.3, MELCOR 1.8.5 / 1.8.6 /2.1 и RELAP5 / SCDAP / MOD3.4.

Направи запитване
Анализ на тръбопроводи и системи от тръбопроводи

Риск Инженеринг има богат опит за проектиране и анализ на тръбопроводни системи в енергетиката, включително на тръби с високи изисквания за безопасност, например тръбопроводи от първи контур на ядрени реактори, тръби под високо налягане и висока температура на флуида. Основните дейности включват: • Проектиране и инженеринг на тръбопроводи на високо рискови обекти, подлежащи на наблюдение съгласно Параграф 35 на Наредба за техническите изисквания към материалите. • Инспекции на оборудване и тръбопроводи, оценка на остатъчния ресурс, анализ на проектни решения и настройка на опорно-подвесни системи. • Якостни анализи на статични и динамични натоварвания на тръбопроводи и оборудване Компанията извършва всички сеизмични анализи или анализи на аварийни състояния (например скъсване на тръбопровод) на сложни и отговорни системи. Анализите се извършват със специализирани софтуерни продукти: SOLVIA, NISA, ALGOR, CAESAR, LS-DYNA. Огромен опит е натрупан в областта на детерминистичните анализи за оценка на структури и компоненти, както и при анализите на механична якост.

Направи запитване

Управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

„Риск Инженеринг” АД има опит във всички фази на управлението на отработено ядрено гориво (ОЯГ). Поведението на отработеното гориво е изследвано чрез детерминистични и вероятностни анализи на безопасността за хранилище за мокро съхранение на територията на централата. Компанията работи по изследване и дефиниране на проектните основи на такива съоръжения . Изграден е екип от експерти, които могат да разрешават проблеми в областта на съхранението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (РАО). Компанията участва активно в разработването на анализите на безопасност и експлоатационната документация за лицензиране на хранилища за ОЯГ и РАО. В съответствие с националната стратегия на България за управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво една от мерките е строителството на хранилище за сухо съхранение, което ще приема отработеното гориво от всички блокове на АЕЦ „Козлодуй”. Изграждането на такова съоръжение ще позволи отлагането на вземане на решение за бъдещото съхранение на ядреното гориво. Първата фаза на хранилището за сухо съхранение за 3024 горивни касети е завършена и хранилището е готово за използване. „Риск Инженеринг” АД участва във фазата на разработване на работния проект и в строителството на хранилището.

Направи запитване